English      Nederlands

The D-VECS Installer is the program that allows you to select D-VECS Software applications, download them and run them for the first time.

If the D-VECS Installer is already installed on your PC, you should run it as you have it. The latest versions have a feature in the help-munu that allows you to update the installer.
You can find the application via the 'Start' button. You might have to look for 'All apps' to find it.

If you don't have the D-VECS Installer or if you want to manully update an older version, please download it (preferably into "C:\D-VECS_Program_Files") from the link below.
Please make sure you unzip the D-VECS Installer into its own folder before running the setup.exe. Some zip-expansion utilities allow to run the setup.exe without properly setting up the surrounding folder. Such behavior is likely to lead to problems in running the installer.
For compatibility with later actions, place the unzipped directory that is created ("DVECS.Installer") inside of "C:\D-VECS_Program_Files" and run the "setup.exe" that is contained in it.
If you download the installer for a second time and don't save it in the same place, the newer version might not run because of a Windows system conflict. In that case you should either locate the orginal application and use that or remove all instances of the app from your PC.
You can delete applications via the Windows 'Start' button->Settings->Apps->Apps & features or 'Start' button->Settings->Apps->Installed apps.

http://www.d-vecs.jp/d-vecs_software/DVECS.Installer.zip

User Manuals for various D-VECS Software applications


De D-VECS Installer is het programma dat toelaat om D-VECS Software applicaties te kiezen, te downloaden en een eerste keer uit te voeren.

Indien de D-VECS Installer reeds geïnstalleerd is op de PC, dan dient de geïnstalleerde versie uitgevoerd te worden. De nieuwere versies van de installer hebben een functie in de help-menu die toelaat om de installer software te updaten.
Je kan de applicatie vinden via de 'Start' knop. Mogelijk moet je onder "Alle toepassingen" zoeken.

Als je D-VECS Installer nog niet hebt of indien je een verouderde versie manueel wilt updaten, moet je het downloaden (bij voorkeur in "C:\D-VECS_Program_Files") via de onderstaande link.
Zorg er voor dat de D-VECS Installer ge-unzipt wordt naar zijn eigen map vooraleeer de setup.exe uit te voeren. Sommige zip-expansies programmas laten toe om de setup.exe uit te voeren zonder de omringende map op te zetten. Dergelijk gedrag kan tot problemen leiden.
Voor compatibiliteit met latere acties, plaats de geëxpandeerde map die gecreëerd wordt("DVECS.Installer") in "C:\D-VECS_Program_Files" en voer "setup.exe" de erin zit uit.
Als je de installer voor een tweede keer download en niet op dezlefde plaats bewaart, bestaat er een kans dat een Windows systeemconflict verhindert dat de nieuwere versie uitgevoerd wordt. In dat geval dien je ofwel te proberen om de originele versie te vinden en te gebruiken of om all versies van de PC te verwijderen.
Je kan applicaties verwijderen via Windows 'Start' knop->Instellingen->Apps->Apps & functiess of 'Start' knop->Instellingen->Apps->Geïnstalleerde apps.

http://www.d-vecs.jp/d-vecs_software/DVECS.Installer.zip

Gebruikerhandleidingen voor verscheidene D-VECS Software applicaties

Voorlopig enkel beschibaar in het Engels